Uitgever / Ontwikkelaar

Compile
Toho

Jaar

1992

Genre

SHMUP

Spelersnummer

1 Speler

Geschiedenis

HET VERHAAL

In het par 2048 stond de aarde voor een enorme crisis. Uit de ruimte verscheen nameiuik. een gigantisch gioeiend voorwerp met een diameter van 15 kilometer dat aile belangrgke steden begon aan te vallen. De tegenaanvallen van het in allenll gevormde afweerieger van de aarde hadden geen enkel effect op deze onbekende vijand. In minder dan geen hid waren aile grote steden ter wereld vernietigd. waarna de aanvallen op de mensheid ophielden Minstens zo snel ging het mysterieuze voorwerp toen boven de tropische regenwouden van Centraal- Amerika vliegen om middenm de lucht een zwevende stad te gaan bouwen.

Om de supeneure defensie van dit mysterieuze voorwerp te vermetigen, moesten de planeten van de ondersteunende eenheden die het voorwerp van energie voorzagen worden losgekoppeld om het te verzwakken. Het laatste ultieme wapen van het aardse afweerleger. de ED-057. werd aangepast voor ruimtevluchten en door de inteliigentste geleerden ter wereld van nieuwe superwapens voorzien om er een onvoorstelbaar super-vuurwapen van de maken.

Toen ging de ED-057 op weg naar de eerste planeet. Wat voor vijanden en onverwachte hindernissen zou het daar tegenkomen9 En wat is het doel en de ware aard van net mysterieuze voorwerp? Hiermee begint de enorme veldslag om het behoud van de aarde.

Toetsen

HET GEBRUIK VAN DE CONTROLLER

Manette Super Nintendo

Vierpuntsdruktoets

bestuurt het schip
(8 richtingen)

Startknop

pauzeert het spel

Selectknop

regelt de snelheid van het schip
(4 niveaus)

Bouton B

laat bommen vallen

Y knop

vuurt schoten af
(automatisch continu-vuur)

L knop

pauzeert het spel

R knop

regelt schoten

*Dit zijn de standaardinstellingen die met de “OPTION MODE” kunnen worden veranderd.

"WARME" RESET

Het spel kan worden gereset door tegelijkertijd de L knop, de R knop en de startknop ingedrukt te houden en dan op de selectknop te drukken.

Hoe te spelen

HET STARTEN VAN HET SPEL

Doe de cassette op de juiste manier in de Super NES. Als deze daarna wordt aangezet, verschijnt de openingsdemonstratie. Nadat op de startknop is gedrukt, verschijnt het “MODE SELECTION“- (speltype-) scherm (zie foto). Maak een keuze met behulp van de vierpuntsdruktoets of de selectknop en druk vervolgens op de startknop.

STANDARD GAME

(STANDAARDSPEL)

Start het spel.

SHORT GAME

(KORT SPEL)

Hiermee kan de speler op zijn/haar gemak de wereld van de ruimteósupermachten verkennen. De levels zijn ingekort, waardoor deze versie als afwisseling van een serieuze strijd om de punten kan worden gespeeld.

Options

Spelinstellingen, geluidstests en diverse andere functies zijn hier te vinden.

OPTION MODE

Als in het scherm voor het kiezen van de speelwijze voor “OPTIONS” wordt gekozen. verschijnt het hiernaast afgebeelde scherm.

EXIT

Er wordt teruggegaan naar het titelscherm.

MUSIC

(MUZIEK)

Hiermee kan de achtergrondmuziek die tijdens het spel wordt gespeeld worden beluisterd. Die stopt als op de B knop wordt gedrukt.

VOICE

(STEM)

Hiermee kunnen de verschillende stemmen in het spel worden beluisterd.

SOUND

(GELUID)

Hiermee kunnen de verschillende geluidseffecten worden beluisterd.

Hiermee kan voor stereo- of monogeluid worden gekozen. Bepaal die keuze op grond van de wijze waarop de Super NES is aangesloten.

CONTROLLER TEST

Hiermee kan worden getest of de controller goed werkt. Als de controllers 1 en 2 goed werken wanneer een knop hiervan wordt ingedrukt. wordt de betreffende knop op het scherm wit omcirkeld.

BREAK TIME

Door de ingebouwde functies van de Super NES te gebruiken, kunnen hiermee figuren op het scherm met de vierpuntsdruktoets worden verdraaid, vergroot en verkleind. Zet de Super NES uit of druk op de resetknop om deze stand te verlaten.

GAME MODE

De gebruikeijgke instellingen van het spel kunnen worden geselecteerd door op de linker- of rechterkant van de vierpuntsdruktoets te drukken. De standaardinstelling is “NORMAL” (normaal) Als echter voor “HARD” (moeilijk) of “HYPER” wordt gekozen. worden de vijandelijke bewegingen en aanvallen steeds feller. Als voor “TRICKY” (lastig) wordt gekozen, vallen de vijanden die vernietigd worden op een bepaalde manier aan. De “wild“-stand is de “HYPER“-stand voor deze instelling. Het vergt heel veel inspanningen om in deze stand levels af te werken.

TRIGGER SETTINGS

(AFSTELLING TREKKER)

Hiermee kan de controller-instelling voor “PAUSE” (pauzeren), “S-CTRL” (“SHOT CONTROLL = vuurcontrole), “FIRE” (vuur), “BOMB” (born) en “SPEED” (snelheid) worden gewijzigd. Kies met de linker- of rechterkant van de vierpuntsdruktoets voor de typen 1 t/m 4. Met de “Custom Setting“-stand kunnen ook de functies van de controllerknoppen worden veranderd. Ga daarvoor met de selectknop naar de stand “CUSTOM”, kies de knop die een bepaalde functie moet krijgen door op de boven- of onderkant van de vierpuntsdruktoets te drukken en gebruik de linker- of rechterkant van deze toets om de gewenste functie aan de betreffende knop toe te wijzen. (De functies van de startknop en de selectknop kunnen echter niet worden aangepast).

HET SPEELSCHERM

 1. Wapen in gebruik
  (afgekort) wapennummer en weergave krachtniveau (LV).
 2. Weergave snelheid
  (Naarmate het aantal oplichtende snelheidsweergaven toeneemt als op de selectknop wordt gedrukt, gaat het schip sneller).
 3. Score
 4. De ED-057
  (het schip van de speler).
 5. Aantal resterende schepen
  (Als de ED-057 in goud verschijnt, kan de speler meteen doorspelen nadat het schip vernietigd is).
 6. Resterend aantal bommen

EXTRA SCHEPEN

Als de score 50.000, 200.000 of 500.000 punten bereikt, levert dat een extra schip op. Nog meer schepen kunnen worden verdiend bij aile extra 500.000 punten die na de eerste 500.000 punten worden bereikt.

CONTINUE

(DOORSPELEN)

De speler kan met dit spel zo vaak doorgaan als hij of zij dat wenst. Daarvoor moet in het “GAME OVER“-scherm voor “START AT CHECK POINT” worden gekozen, waarna het spel verdergaat vanaf een punt vlak voor het moment waarop het schip werd vernietigd. Als voor “START AT AREA” wordt gekozen, wordt het spel opnieuw gestart aan het begin van het laatst gespeelde level. In beide gevallen moet vervolgens op de startknop worden gedrukt.

Voorwerpen

HET SPEL

Dit is een schietspel met verticaal verschuivende beelden voor één speler. Die moet de ED-057 besturen. superwapens verzamelen en aile gebieden aandoen waar fanatieke tegenstanders het ruimteschip opwachten. Het doel van het spel is de continu vurende wapens en de bommen waarmee grote gebieden kunnen worden vernietigd zo effectief mogelijk te gebruiken teneinde al de 12 levels van vijanden te zuiveren.

SPELSYSTEEM

Met het ED-057-ruimteschip kan uit acht verschillende soorten wapens worden gekozen. Door voorwerpen te verzamelen kunnen die wapens bovendien krachtiger worden gemaakt met een factor 0-6 (zie de pagina’s 21, 23 en 24). Door op de R knop te drukken, kan de aanval met het ingebouwde schietcontrolesysteem worden gewijzigd, wat een enorme variatie aan spelmogelijkheden oplevert (zie pagina 22). Als de ED-057 door een inland of een vijandelijk schot wordt geraakt, loopt de kracht van zijn wapens terug. En ais die kracht op niveau 1 of 0 is, wordt één ruimteschip van het resterende aantal schepen afgetrokken. Gaat er een schip verloren terwijl er geen schepen meer over zijn, dan is het spel afgelopen. Bovendien verliest de speler een schip ais hij of zij door een voorwerp van het scherm wordt verdrongen, ongeacht het krachtniveau van de wapens.

VOORWERPEN

De kracht van de ED-057 kan nog verder worden vergroot door voorwerpen te verzamelen. Er zijn vele verschillende soorten voorwerpen. Een overwinning is echter alleen mogelijk, als de speler de karakteristieken daarvan goed onthoudt.

Groene capsule:

Hiermee wordt de kracht van de wapens met 1 niveau verhoogd. Dit is dus een waardevol voorwerp.

Oranje capsule:

Verhoogt het niveau van de wapens als er maar genoeg van verzameld worden, afhankelijk van elk level. Verschijnt tijdens het spel vaker dan de groene capsules.

Wapencapsule

(rood) :

Verandert het wapen van de speler in het wapen met het getoonde nummer. Als deze capsule wordt meegenomen terwijl het nummer van het wapen gelijk is aan dat van het wapen dat op dat moment wordt gebruikt, dan worden de wapens van de speler krachtiger.

Wapencapsule

(groen) :

MIS Het wapennummer hierop kan voortdurend veranderen. Het blijft echter gelijk als erop geschoten wordt en is verder gelijk aan de rode capsule.

Bomcapsule:

De voorraad van de speler wordt aangevuld met een bom die aile vijanden op het scherm vernietigt en aile schoten van vijandelijke schepen uitschakelt.

Capsule-arme-verte-effet-Super-Aleste-Super-Nintendo-Notipix

* Aileen de groene capsule kan worden vernietigd, waarna hij in een “Enemy Eraser” (vijand-uitschakelaar) verandert (wat dan op de zijkant staat). Deze kan aile vijanden van het scherm vegen.

WAPENS OPWAARDEREN

STERKER WORDEN IN DE STRIJD

De ED-057 kan met acht verschillende wapens worden uitgerust. De superwapens kunnen worden opgewaardeerd om ze nog krachtiger te maken. Als een wapen wordt opgewaardeerd, wordt de vuurkracht groter, neemt het aantal vuurstoten per tijdseenheid toe en worden er zeer uiteenlopende resultaten bereikt. Hoe meer een speler zijn of haar wapens weet op te waarderen, hoe meer de strijd in zijn of haar voordeel wordt beslecht. Bovendien gaat een schip dat geraakt wordt niet verloren als niveau 2 of hoger is bereikt. De speler doet er daarom goed aan zich direct na de start te concentreren op het opwaarderen van zijn of haar wapens.

VUURCONTROLE-SYSTEEM

MET DE R KNOP KUNNEN VERSCHILLENDE AANVALSPATRONEN WORDEN GEKOZEN

Behalve de uitgebreide keuze aan wapens, heeft de ED-057 ook een krachtig ondersteuningssysteem. Zelfs één enkel wapen kan op tat van manieren worden gebruikt. Dit wordt het “Shot Control System” (vuurcontrole-systeem) genoemd.

Dankzij dit systeem kan op allerlei manieren worden aangevallen en kan de aanvalskracht zelfs meer dan verdubbeld worden door effectief van de R knop gebruik te maken. Dit systeem is dan ook van grote waarde voor de ED-057.
Het wordt geactiveerd door op de R knop te drukken. De effecten hiervan hangen echter af van het wapen dat de ED-057 op dat moment gebruikt. De foto toont de “Multi Direction Shot”, een wapen dat in verschillende richtingen vuurt, waarbij de richting van de schoten wordt gecontroleerd. Wapens als deze Multi Direction Shot activeren het systeem alleen als er op de R knop wordt gedrukt. Elk wapen heeft andere functies die allemaal moeten worden onthouden. Dit systeem vormt de sleutel tot de overwinning. De speler moet met de door hem of haar gekozen wapens een effectief aanvalsplan uitwerken.

DE SCHOTEN

MEERVOUDIGE SCHOTEN

Dit basiswapen vuurt verschillende kanten op. Met de R knop worden de richtingen waarin gevuurd wordt op zes verschillende manieren veranderd.

Laser

Een zeer krachtige laserstraal die dwars door vijanden heengaat. Als de R knop wordt ingedrukt, vindt deze laserstraal automatisch zijn weg naar het doel.

CIRCLE

Een afweersatelliet die om de ED-057 heen draait. Als op de R knop wordt gedrukt, houden de satellieten op met ronddraaien zolang deze knop ingedrukt wordt gehouden.

VERSCHILLENDE KANTEN OPSCHIETEN

Vuur schoten in de richting die door de vierpuntsdruktoets wordt aangegeven. De richting waarin de schoten worden afgevuurd wordt bepaald door de richting waarin op de vierpuntsdruktoets wordt gedrukt terwijl op de R knop wordt gedrukt.

Raket

Een raket die zichzelf op zijn doel richt. Als de R knop wordt ingedrukt, gaat deze raket normaal rechtuit.

KRACHTSCHOT

Een schot dat eerst kracht verzamelt voordat de straal wordt afgevuurd. Met de R knop wordt tussen normale lading en snelle lading heen en weer geschakeld.

SPRITE

Aanvalseenheden die de ED-057 ondersteunen. Door op de R knop te drukken wordt hun positie rondom het schip vastgelegd.

GESPREID SCHOT

Een bolvormig schot dat miniraketten afvuurt als het iets raakt. Door op de R knop te drukken kan na het vuren de beweging naar links of rechts worden geregeld.

Levels

DE VERSCHILLENDE LEVELS

LEVEL 1

Level 1 bevindt zich boven het oerwoud van Centraal-Amerika. Hier wordt de ED-057 opgewacht door de afweersystemen van het mysterieuze vliegende voorwerp en de merkwaardige tekeningen op de grond. Versla de leider Zolbo en ga daarna de ruimte weer in.

LEVEL 2

Level 2 is de ruimte. Val het naderende gigantische ruimtestation Lono aan. Wie door dit aanvalsgeweld uitgeput raakt, is nog niet klaar voor de rest, want de strijd om de bevrijding van onze planeet is nog maar net begonnen.

LEVEL 3

In level 3 moet de ED-057 het tegen de vijandelijke bevoorradingsbasis opnemen. Het afweersysteem is hier vrij zwak en de leiders zijn klein. Wie hier voorzichtig verder gaat, kan zijn of haar systeem opwaarderen.

LEVEL 4

Level 4 is een ruimtesysteem met zonnevlammen. De ED-057 wordt hier achtervolgd door versterkte vijandelijke troepen en een elastieken planetensysteem. Vernietig de gigantische ‘eider “Jannel” die aanvalt met de BIT (een op afstand bediend aanvalssysteem).

LEVEL 5

Het oppervlak van dit alsmaar naderbij komende level 5 is van een planeet afgeschraapt. Vanaf de oppervlakte daar beneden worden afweerrobots gelanceerd. Pas vooral op voor de langarmige leider “Nordark“, die naar aile kanten met rotsen gooit.

LEVEL 6

Level 6 is de middelste basis van de vijand. Er liggen hier echter vrij weinig vijandelijke bases en die zijn nog slecht uitgerust ook. Bovendien is de vijandelijke leider hier klein, zodat het mogelijk moet zijn de tegenpartij in dit level met succes uit te schakelen.

LEVEL 7

Level 7 is het afgeschraapte oppervlak van een planetoïde, net als in level 5. Hier wordt de speler lastig gevallen door laserstralen, raketcontainers en zelfs door rondvliegende rotsen. De zwaar bewapende leider “Rubar” is werkelijk een formidabele tegenstander.

LEVEL 8

In level 8 ligt een waarlijk gigantisch ruimteschip de ED-057 op te wachten. Het is bijzonder moeilijk heelhuids door de brokken heen te komen die daar vanaf vallen. Dat maakt het extra moeilijk dit schip aan te vallen. De leider die hier verslagen moet worden is de ronddraaiende “Carrier Nont“.

LEVEL 9

In level 9 vindt de laatste ruimteveldslag plaats. Als het lukt deze bevoorradingsbasis te bevrijden, kan de ED-057 terugkeren naar de aarde. Hoewel de leider hier klein is, moet goed worden uitgekeken. De speler moet zich hier op een sprong in de strijd voorbereiden.

LEVEL 10

In level 10 komt de speler terug op aarde. Daar wacht hem of haar een oerwoud zonder begroeiing en een gigantisch, doolhofachtig vijandelijk afweersysteem. Aan het eind komt de speler Zolbo weer tegen.

LEVEL 11

In level 11 gaat de ED-057 het mysterieuze voorwerp binnen en moet het zich met grote snelheid door dit biomachine-interieur heenwerken. Er bevinden zich hier geen vijandelijke leiders. Desondanks kan de speler zich hier niet even ontspannen, want zelfs een kleine fout kan een ramp veroorzaken.

LEVEL 12

Tenslotte volgt dan het laatste gevecht in level 12. De ED-057, die in het interieur van het voorwerp rondvliegt, komt de sterkste en gemeenste vijand tegen die er maar kan bestaan. Lukt het desondanks de vrede op aarde te herstellen?

Instructions booklet
Merci à…

Notice, scan & OCR : io
Mise en page : Badi

Laisser un commentaire